Archive | กุมภาพันธ์ 2016

การเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

ลองเปิดyoutubeดูแล้วเรียนรู้ไปพร้อมกันนะ

ไม่เก่งฟิสิกส์เรียนไม่ทันเพือนเวลาว่างๆมาเรียนกับyoutube

กฎการเคลื่อนของนิวตัน

 

เรียนปริมาณสารสัมพันธ์ วิชาเคมีจร้า

 

 

 

 

 

 

โฆษณา